Licitatie publica - MEDICAMENTE PENTRU SISTEMUL NERVOS | Profit 360

www.profit360.ro www.business-in-romania.com Cel mai complex portal de afaceri din Romania

 
 

Licitatie publica - MEDICAMENTE PENTRU SISTEMUL NERVOS

Postat la: 09.05.2013
 

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA
Numar invitatie: 346458 / 09.05.2013
Denumire contract: MEDICAMENTE PENTRU SISTEMUL NERVOS
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA
Cod fiscal4305792,   AdresaLoc.Borsa Str. Principala , nr.248 ap.7 jud.Cluj, BorsaTelefon+40 746212230Fax+40 264355297
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
Loc.Borsa Str. Principala , nr.258 jud.Cluj, Borsa, Romania, cod postal: 407110, telefon:+40 746212230, fax:+40 264355297, persoana de contact:Coca Mihaela Bochis
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Spitalul de Boli Psihice Cronice Borsa Loc.Borsa, Str.Principala , Nr.258, Jud.Cluj
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Sanatate
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
MEDICAMENTE PENTRU SISTEMUL NERVOS
II.1.2)   Tip contract: Furnizare
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii acord-cadru
   Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
   Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
   Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 12
   Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5)   Obiectul contractului:
Achizitie medicamente pentru sistemul nervos, 81 loturi, in conformitate cu Caietul de sarcini si Anexa B a Fisei de date.
II.1.6)   CPV: 33661000-1 - Medicamente pentru sistemul nervos (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Da
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 9,800.63 - 522,706.5 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare se constituie conform art.43^1 din OUG nr.34/2006, in cuantum de 2% din valoarea estimata a fiecarui lot. Modul de constituire al garantiei de participare: -Instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, in original. -Instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate de asigurari, instrument de garantare irevocabil, in original, care va mentiona dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de participare in cazurile prevazute la art.87 alin.1 din HG nr.925/2006, conform art.86 alin.3 din HG nr.925/2006. -Ordin de plata confirmat de banca, in contul RO85TREZ2185006XXX002763 deschis la Trezoreria Gherla. Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR valabil la data publicarii invitatiei de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile de la data limita de depunere a ofertei. Ofertantii din categoria I.M.M.-urilor, care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004, beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare (Formularul nr.14 din Model formulare). Cuantumul garantiei de participare pentru fiecare lot se regaseste in Caietul de sarcini si in Anexa B a Fisei de date.
Garantie de buna executie Cuantum: 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent Perioada de valabilitate: pâna la expirarea contractului subsecvent Mod de constituire: conform prevederilor art.90 din HG nr.925/2006 si a HG nr.1045/2011. Ofertantii din categoria I.M.M.-urilor, care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004, beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
 Descriere: a)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.180 (Formular nr.3 din Modele formulare) b)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.181 (Formular nr.4 din Modele formulare ) c)Declaratie privind calitatea de participant la procedura ( Formular nr.5 din Modele formulare) d)Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34/2006 (Formular nr.6 din Modele formulare) Persoanele cu functii de decizie la nivelul institutiei sunt: -Manager – Ec. Ana Jucan -Director financiar-contabil – Ec. Elena Man -Compartiment financiar - Ec. Livia Morar -Medic sef – Dr.Radu Valentin Ilea -Asistent farmacie – Dana Rovena Micuta -Compartiment Achizitii publice – Ec. Coca Mihaela Bochis e)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formular nr.7 din Modele formulare) f)Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat al statului (in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” semnata si stampilata de catre ofertant), din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei depunerii ofertelor g)Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale referitoare la plata datoriilor la bugetul local (in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” semnata si stampilata de catre ofertant), din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei depunerii ofertelor -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” semnata si stampilata de catre ofertant). In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru conformitate documentul original sau copie legalizata. -Autorizatie de punere pe piata pentru produsul oferit, valabila la data limita de depunere a ofertelor(conform Legii nr.95/2006, art.700 alin.1 si 2, art.730 alin.5)
Capacitatea economica si financiara  
 Descriere: Fisa de informatii generale cuprinzand media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani.Echivalentul in euro al cifrei de afaceri va fi calculat la urmatorul curs BNR: anul 2010- 4,2848 ron/euro, anul 2011- 4,3197 ron/euro, anul 2012- 4,4287 ron/euro. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
 Descriere: Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare, in ultimii 3 ani Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 23.05.2013 09:30
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 23.05.2013 09:45
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: 23.07.2013
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)   Tip de finantare: Alte fonduri

 
Afla cum poti pune reclama ta aici »
Afla cum poti pune reclama ta aici »

  • Micro-site de prezentare a afacerii
  • Adaugare nelimitata de produse si servicii
  • Oferte speciale si active de vanzare
  • Extindeti reteaua de francizati
  • Micro-site de prezentare a afacerii
  • Parteneri nationali si internationali
  • Bannere publicitare
  • Advertoriale
  • Insert in newsletter
   
Afla cum poti pune reclama ta aici »