Achizitie medicamente psiholeptice si alte medicamente pentru sistemul nervos | Profit 360

www.profit360.ro www.business-in-romania.com Cel mai complex portal de afaceri din Romania

 
 

Achizitie medicamente psiholeptice si alte medicamente pentru sistemul nervos

Postat la: 25.09.2013
 

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Spitalul de Psihiatrie Nucet
Numar invitatie: 354125 / 25.09.2013
Denumire contract: Achizitie medicamente psiholeptice si alte medicamente pentru sistemul nervos
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
Spitalul de Psihiatrie Nucet
Cod fiscal5105385,   AdresaStr. Pescarusului, nr. 5,, NucetTelefon0259.339400Fax0259.339400
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
ONLINE IN SEAP
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Sanatate
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Achizitie medicamente psiholeptice si alte medicamente pentru sistemul nervos
II.1.2)   Tip contract: Furnizare
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
achizitie medicamente psiholeptice si alte medicamente pentru sistemul nervos
II.1.6)   CPV: 33661500-6 - Psiholeptice (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Da
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 42,942 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare este specificat in anexa B a FD cuprinzand loturile si in anexa la caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte . Pentru o garantie de participare depusa in valuta, calculul echivalentei in lei se va face la cursul leu/alta valuta al BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. La constituirea garantiei de participare prin instrument de garantare garantia de participare se va posta in SEAP scanata si va fi prezentata si in original la sediul autoritatii contractante pana la data stabilita pentru depunerea ofertelor , de catre toti operatorii economici.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (conform art. 85 lit b din HG 925/2006).Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari(la constituirea garantiei de participare prin instrument de garantare se va posta in SEAP scanata pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata la sediul autoritatii contractante in original de catre toti operatorii economici) , care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire conform art. 86 din HG 925/2006.Contul pentru depunerea garantiei de participare este: RO72TREZ0785006XXX003044 deschis la Trezoreria Beius
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
 Descriere: 1.Cerinta obligatorie: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G.nr.34/2006( Formular nr. 2) 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G.nr.34/2006 (Formular nr.1) Se vor prezenta: Pentru persoane juridice romane: 3. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale ) care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele , in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul(ord. 509/2011) , 4. Certificat de atestare fiscala - (datorii la bugetul consolidat general )care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul(ord. 509/2011). 5. Certificat de participare cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010. Formular nr. 5 6. Declaratie pe proprie raspndere privind neincadrarea in prevederile art. 69.1 ( evitarea conflictului de interese )din OUG 34/2006 cu modificari si completari ulterioare.( Formular nr 6) Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Ec.Bota Liana - Manager, Ec. Petruse Suciu Cristina - Director Fin. Contabil. Persoane care semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire. Dir. Mera Batiz Etelca , Ec. Varzan Adriana, Farm. Aron Anca. Scadenta se va efectua in luna anterioara depunerii ofertelor. Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare(certificate, caziere judiciare,alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor,taxelor si contributiilor catre buget.Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.180,181 sau art. 69.1 din O.U.G.nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta obligatorie: -Certificat Constatator emis de Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in conformitate cu prevederile legii nr. 26/1990; Pentru persoanele juridice/fizice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare. Documentele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu semnatura si stamplila ofertantului si mentiunea „conform cu originalul”. -aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii , legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlul XVII, medicamentul, cu completarile si modificarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii nr.1964/2008 -autorizatie de punere pe piata a produsului, eliberata de catre Ministerul Sanatatii, in conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma in sanatate, titlul XVII – Medicamentul si Ordinul 895/2006, medicamentele de uz uman pot fi puse pe piata numai dupa eliberarea autorizatiei de punere pe piata de catre Agentia Nationala a Medicamentului
Capacitatea economica si financiara  
 Descriere: Informatii privind cifra de afaceri pe domeniu de activitate realizata in ultimii trei ani Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 07.10.2013 15:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare

 
Afla cum poti pune reclama ta aici »
Afla cum poti pune reclama ta aici »

  • Micro-site de prezentare a afacerii
  • Adaugare nelimitata de produse si servicii
  • Oferte speciale si active de vanzare
  • Extindeti reteaua de francizati
  • Micro-site de prezentare a afacerii
  • Parteneri nationali si internationali
  • Bannere publicitare
  • Advertoriale
  • Insert in newsletter
   
Afla cum poti pune reclama ta aici »